Post Grid 01

Di tích

Lăng vua Thiệu Trị (Xương lăng)

Lăng vua Thiệu Trị là một trong 7 khu lăng mộ của các vua Nhà Nguyễn được nhiều khách du.

Lăng vua Thiệu Trị là một trong 7 khu lăng mộ của các vua Nhà Nguyễn được nhiều khách du.

Read More
Di tích

Lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng)

Lăng vua Minh Mạng  được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành thì vua Minh Mạng lâm.

Lăng vua Minh Mạng  được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành thì vua Minh Mạng lâm.

Read More
Di tích

Lăng vua Gia Long (Thiên Thọ lăng)

Thiên Thọ là lăng vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mất năm 1814). Lăng.

Thiên Thọ là lăng vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mất năm 1814). Lăng.

Read More